Dogacatประกันภัยสุนัข

Dogacat Insurance thailand การประกันภัยสุนัข หมา น้องหมา

เงื่อนไขในการรับประกันภัยสุนัข

1. สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือน - ไม่เกิน 7 ปี

2. สุนัขต้องฝังไมโครชิพแล้ว

3. สำเนาใบรับรองการรับวัคซีน ดังนี้

- โรคไขหัดสุนัข

- โรคหวัด

- โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ

- โรคลำไส้อักเสบ

- โรคฉี่หนู (เลปโตสไปไรซีส)

4. สำเนาผลตรวจสุขภาพ

เอกสารเพิ่มเติม การรับประกันภัยสุนัข

(กรณีต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่าที่กำหนด)

5. สำเนาผลตรวจเลือด (ถ้ามี)

6. สำเนาใบเสร็จซื้อขาย , สำเนา Pedigree (ถ้ามี)

7. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง สำหรับประกันภัยสุนัข

1. การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)

"อุบัติเหตุ" เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกของตัวสุนัข และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวัง ให้เกิดอุบัติเหตุ

"ยานพาหนะ" ยานพาหนะทางบุก ทุกชนิด ที่เดินด้วยเครื่องยนต์และใช้สำหรับเดินบนถนนสาธารณะ

2. ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุข้อ 1

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข โดยโรงพยาบาลสัตว์หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์

3. การตายของสุนัขที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรือได้รับเชื้อโรค

"การเจ็บป่วย" อาการผิดปกติ การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัข

4. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการกระทำของสุนัข

สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของสุนัข

ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัย ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ในฐานะเจ้าของสุนัข หรือในฐานะผู้ครอบครองสุนัข หรือในฐานะผู้ดูแลรักษาสุนัขแทนเจ้าของ ต่อบุคคลภายนอก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันภัยสุนัข

1. การฆ่าสุนัขโดยเจตนา

2. การตายของสุนัข อันเกิดจาก หรือ สืบเนื่องจาก เหตุผลดังนี้

- การขนส่งทางทะเล เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอ

- การบาดเจ็บ หรือตาย ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้ง หรือเจตนากระทำของบุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้ขอเอาประกันภัย

- การฉีควัคซีน การผ่าตัด การปลูกฝี เว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัตเหตุหรือการเจ็บป่วย

- ยา เช่น ยาพิษ ยาโด๊ป ยากระตุ้น

- โรคระบาดสุนัข (หน่วยราชการทีเกี่ยวข้องได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดในขณะนั้น)

- อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

- สงความทุกประเภท การจลาจล การปฏิวัติ กบฏ การนัดหยุดงาน ม็อบ หรือ ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล

ผู้ขอเอาประกันภัย คือ บุคคลที่ทำเรื่องขอประกันภัยสุนัข โดยระบุชื่อและเงื่อนไขในสัญญา

ผู้รับประกันภัยสุนัข คือ Dogacat.com

ตารางเบี้ยประกันภัยสุนัข แบบเต็มปี

สายพันธุ์สุนัข จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เบี้ยประกันภัย เบี้ยรวมภาษี
ตายโดยอุบัติเหตุ
หรือการเจ็บป่วย
ค่ารักษาสุนัข
เกิดจากอุบัตเหตุ
ความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลภายนอก
พื้นบ้าน ไม่สามารถระบุ 5,000 2,000 5,000 1,000 1,074.28
พุดเดิ้ล 10,000 4,000 5,000 1,800 1,934.56
สุนัขไทยบางแก้ว 12,000 4,000 5,000 2,180 2,342.23
สุนัขไทยหลังอาน 15,000 5,000 5,000 2,650 2,847.27
เยอรมันเชฟเฟิร์ด 15,000 6,000 5,000 2,650 2,847.27
ชิวาว่า 15,000 6,000 5,000 2,650 2,847.27
ปั๊ก 15,000 6,000 5,000 2,650 2,847.27
ชิสุห์ 15,000 6,000 5,000 2,650 2,847.27
บ็อกเซอร์ 15,000 6,000 5,000 2,650 2,847.27
ร็อตไวเลอร์ 15,000 6,000 5,000 2,650 2,847.27
เซนต์เบอร์นาร์ด 20,000 8,000 5,000 3,500 3,759.98
ไซบีเรียน ฮัสกี้ 20,000 8,000 5,000 3,500 3,759.98
เชา เชา 25,000 8,000 5,000 3,950 4,243.62
บูล เทอเรีย 25,000 8,000 5,000 3,950 4,243.62